i
bgen

/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
ескимо

/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
eskimo

i_4_contact
contact
контакт
Association for Contemporary Art and Culture - Eskimo /
Occasional Pistolet Gallery:

103 Boyansky Vodopad Str, Sofia 1404, Bulgaria
visit by appointment
eskimo_contemporary@abv.bg
occasional_pistolet@abv.bg
www.facebook.com/pistoletgallery
www.eskimogroup.org


team:
Leda Ekimova
president of governing counsil, Eskimo
curator, Occasional Pistolet
+359 898 471 467
Kveta Kazmukova
coordinator, Eskimo
assistent curator, Occasional Pistolet
+491 765 790 4379
Сдружние за съвременно изкуство и култура - Ескимо /
галерия Случаен Пистолет:

ул. Боянски Водопад 103, сутерен, ж.к. Манастирски Ливади
София 1404, България
посещение по договорка
eskimo_contemporary@abv.bg
occasional_pistolet@abv.bg
www.facebook.com/pistoletgallery
www.eskimogroup.org


екип:
Леда Екимова
председател на УС, Ескимо
куратор, Случаен Пистолет
+359 898 471 467
Квета Казмукова
координатор, Ескимо
асистент куратор, Случаен Пистолет
+491 765 790 4379
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/4_contact
i_3_info
info
инфо
info from the first website of Eskimo (2004):
Eskimo is an artists’ association occupied in preparing diverse public events that give the impression of cheap chaos. Eskimo fools many people that it is a trash but in its essence it’s something sweet and cool like a biscuit in the snow, something hard and bright like a diamond ... Since its first act of naming itself after its favorite ice-cream Eskimo has proved not once its artistic interest in food, especially the sweet one. Other objects of Eskimo’s aesthetical concern are meat, cosmos, love, religion, civil society, garment, jewelry etc.
инфо от първия сайт на Ескимо (2004):
Ескимо е сдружение на артисти чиито занимания са свързани с подготвяне на разнообразни публични събития, при които преобладава усещането за евтин хаос. Ескимо заблуждава много хора, че е боклук, а всъщност то е нещо сладко и студено като бисквита в снега, нещо твърдо и блестящо като диамант ... Още след своя първи акт на назоваване (когато Ескимо прие името на любимата си марка сладолед) то многократно е доказвало творческия си интерес към храната, особено към сладката. Други обекти на естетическите грижи на Ескимо са месото, космосът, любовта, религията, гражданското общество, облеклото, бижутерията и др.
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/3_info
i_3_info_1_history_1
history
история
ESKIMO and PISTOLET Gallery, as a most distinct project of the organisation, created a free and natural terrain for creativity for some of the most interesting visual, prformance, sound artists, fashion and product designers, who started their careers at the beginning of the new century. Among the most recognisable names are Lazar Lyutakov, Stela Vassileva, Stanimir Genov, Zhelko Terziev, Orlin Nedelchev, Leda Ekimova (visual arts), Ida Daniel, Ani Vaseva, Irina Goleva(theatre and performance), Carevitsa, Ham&Eggs, Praktrik (design), Emilian Gatsov - Elbi, Ambient Anarcist, Duet Dvorzhak, Homo Faber, as well as the rubbles from Yellow Music - Todor Karastoyanov (Animacionerite) and Dimitar Paskalev (Bluba Lu) (music).
Full text available in Bulgarian.
ЕСКИМО и галерия ПИСТОЛЕТ, като най-отчетлив проект на организацията, създадоха свободен и естествен терен за творчество на някои от най-интересните визуални, пърформанс, звукови артисти, модни и продуктови дизайнери, започнали кариерата си в началото на новия век. Сред най-разпознаваемите имена са Лазар Лютаков, Стела Василева, Станимир Генов, Желко Терзиев, Орлин Неделчев, Леда Екимова (визулни изкуства), Ида Даниел, Ани Васева, Ирина Голева (театър и пърформанс), Carevitsa, Ham & Eggs, Praktrik (дизайн), Емилиан Гацов – Елби, Ембиент Анархист, Дует Дворжак, Хомо Фабер, както и отломките от Жълта музика – Тодор Карастоянов (Анимационерите) и Димитър Паскалев (Блуба Лу) (музика). Проектите на ЕСКИМО често са международни, интердисциплинарни; дефинират нови пространства където и да е в града.

ЕСКИМО се формира като творческа група през 2001 от студенти по изкуство, мода, архитектура и философия. Започва да се изявява в различни конфигурации от членовете си, включително под името ЕСКИМО като автор на инсталационна среда за няколко фестивала и отделни музикални събития. През 2003 се регистрира като сдружение и стартира проекта си ТЕРЕН, място за съвременно изкуство и музика; организира и съорганизира няколко интердисциплинарни фестивала между които „.ORG.ORG“ (2004), „Конференz“ (2004), „Бисквита Зима – универсален комплект за лесно изкуство през зимата“ (2005), „Празник на застоялата стока“ (2010). През 2012 организира изложбата „СЛЕД ВОЕВ“, част от програмата на фестивала „Улица Нов Живот“, отбелязващ 20 години от смъртта на Димитър Воев. В периода 2005 – 2009 редица концерти на чуждестранни музиканти се провеждат под лейбъла ЛОШ СЕРВИЗ. Сдружение ЕСКИМО е участвало в различна степен в продукцията на няколко театрални представления, като сценографският екип С.Генов/Л.Екимова с „Голем“ беше част от бъгарския павилион на Пражкото Квадриенале за сценичен дизай и пространство, 2019. Началото на ПИСТОЛЕТ е дадено през 2006 и с времето галерията се утвърждава като платформа за стойностно съвременно изкуство, обитавайки различни по тип и разположение пространства, често немислими в конвенционалните представи. Пистолет предефинира неформалния стил на Ескимо в галериен формат, като съчетава преобладаващото чувство на освободеност със сериозен подход към съдържанието на програмата. Художниците от кръга на Пистолет успяват да се утвърдят като някои от най-интересните автори на родната сцена. В периода 2016 – 2020 галерията прекъсва дейност.
програма на Пистолет 2006 - 2015:
facebook.com/pistoletgallery/photos/?ref=page_internal&tab=album
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/3_info/1_history_1
i_3_info_3_partners_3
partners
партньори
Text available in Bulgarian.
ЕСКИМО е партнирало с НХА, InterSpace, Z-Dimention, Dauhaus, Галерия Сариев, Alarma Punk Jazz, Мазето на Баба Васа, Фондация Нова Генерация Завинаги, Иван Асен 22, Brain Store Project, Списание 1, БНР, ЗА {обичайте} София, Belgrade Yard Sound Systems (Сърбия), ZDW (Германия), Lassie (Австрия), Baba Vanga (Чехия), Mira Gaberova's Fridge (Чехия), Ello Gallery (САЩ), International Noise Conference (САЩ) и други. Различни дейности и проекти на ЕСКИМО са получавали финансиране от Министерство на културата, Национален Фонд Култура, Столична община, ПроХелвеция, CEC Artslink, Allavida, KulturKontakt, IASPIS.
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/3_info/3_partners_3
i_3_info_2_team_2
team and members
екип и членове
Text available in Bulgarian.
Леда Екимова: председател на УС, Ескимо; куратор, Случаен Пистолет.
Квета Казмукова: координатор, Ескимо; асистент куратор, Случаен Пистолет.

Учредители на Ескимо са Габриела Александрова, Никола Апостолов, Венцислава Василева, Леда Екимова, Асен Емилов, Антония Пашова, Пейчо Пейчев, Христо Хаджигенчев. Участници в организацията на различни събития и проекти през годините са Татяна Недялкова, Ивайло Владимиров, Александър Гергинов, Цветалина Атанасова. Асистент на Чайка и Пистолет в периода 2009 - 2011 е Стела Василева.
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/3_info/2_team_2
i_2_selected
selected
избрано
Pistolet's archive (2006 - 2025): facebook.com/pistoletgallery/photos/?ref=page_internal&tab=album
Eskimo's database is in process of gathering and treatment.
You may recieve а notion of our content by these few images:
Архив на Пистолет (2006 - 2015): facebook.com/pistoletgallery/photos/?ref=page_internal&tab=album
Базата данни на Ескимо е в процес на събиране и обработка.
Можете да получите представа за нашето съдържание от тези няколко изображения:
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected

i_2_selected_2_tanya_2
Dog, 2005, Tatyana Nedyalkova
installation, detail, TERRAIN, 18 Vitosha Blvd
Куче, 2005, Татяна Недялкова
инсталация, детайл, ТЕРЕН, Витошка 18
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected/2_tanya_2

i_2_selected_1_miryana_1
Marry Lou, 2010, Miryana Mialova
photo installation, detail, Pistlet Gallery
Marry Lou, 2010, Миряна Михайлова
фото инсталация, детайл, Галерия Пистолет
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected/1_miryana_1

i_2_selected_5_orlin_5
Personal Art, 2007, Orlin Nedelchev
exhibition view, Pistolet Gallery
Лично изкуство, 2007, Орлин Неделчев
изглед от изложбата, Галерия Пистолет
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected/5_orlin_5

i_2_selected_3_zhelko_3
OPAK, 2007, Philip Yanev
exhibition view, Pistolet Gallery
ОПАК, 2007, Филип Янев
изглед от изложбата, Галерия Пистолет
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected/3_zhelko_3

i_2_selected_8_homo_8
Homo Faber, rehearsal setting, 2010, Pistolet/Chaika basement
Хомо Фабер, репетиционна, 2010, Пистолет/мазето на Чайка
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected/8_homo_8

i_2_selected_4_crave_4
Crave, 2006, Leda Ekimova, Dilyana Manavska
installation, detail, Pistolet Gallery
Копнеж, 2006, Леда Екимова, Диляна Манавска
инсталация, детайл, Галерия Пистолет
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/2_selected/4_crave_4
i_1_current
upcoming
предстои
Occasional Pistolet
Pistolet Gallery reopens this autumn under a new name Occasional Pstolet and on a new location in Manastirsky Livadi district in Sofia.
address: 103 Boyansky Vodopad Str, Sofia 1404, Bulgaria
facebook.com/pistoletgallery

Picture Of a Baby
A book about the early activities of Eskimo (2001 - 2006)
compiled by Daniela Radeva and Leda Ekimova
to be released in early аutumn
with the support of Sofia Municipality
Случаен Пистолет
Галерия Пистолет отваря отново тази есен под ново име - Случаен Пистолет - и на ново мсто в кв. Манастиски ливади.
адрес: ул. "Боянски водопад" 103, София 1404, България
facebook.com/pistoletgallery

Снимка на бебе
Книга за ранната дейност на Ескимо (2001 - 2006), съставена от Даниела Радева и Леда Екимова.
Ще бъде издадена в началото на есента с подкрепата на Столична община.
www.eskimogroup.org/index.php?i=i/1_current
zoom_b_minus.png
zoom_b.png