i
bgen

/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
ескимо

/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
/   /   /   /   /
eskimo

www.eskimogroup.org/index.php?i=i
i_3_info_1_history_1
history
история
ESKIMO and PISTOLET Gallery, as a most distinct project of the organisation, created a free and natural terrain for creativity for some of the most interesting visual, prformance, sound artists, fashion and product designers, who started their careers at the beginning of the new century. Among the most recognisable names are Lazar Lyutakov, Stela Vassileva, Stanimir Genov, Zhelko Terziev, Orlin Nedelchev, Leda Ekimova (visual arts), Ida Daniel, Ani Vaseva, Irina Goleva(theatre and performance), Carevitsa, Ham&Eggs, Praktrik (design), Emilian Gatsov - Elbi, Ambient Anarcist, Duet Dvorzhak, Homo Faber, as well as the rubbles from Yellow Music - Todor Karastoyanov (Animacionerite) and Dimitar Paskalev (Bluba Lu) (music).
Full text available in Bulgarian.
ЕСКИМО и галерия ПИСТОЛЕТ, като най-отчетлив проект на организацията, създадоха свободен и естествен терен за творчество на някои от най-интересните визуални, пърформанс, звукови артисти, модни и продуктови дизайнери, започнали кариерата си в началото на новия век. Сред най-разпознаваемите имена са Лазар Лютаков, Стела Василева, Станимир Генов, Желко Терзиев, Орлин Неделчев, Леда Екимова (визулни изкуства), Ида Даниел, Ани Васева, Ирина Голева (театър и пърформанс), Carevitsa, Ham & Eggs, Praktrik (дизайн), Емилиан Гацов – Елби, Ембиент Анархист, Дует Дворжак, Хомо Фабер, както и отломките от Жълта музика – Тодор Карастоянов (Анимационерите) и Димитър Паскалев (Блуба Лу) (музика). Проектите на ЕСКИМО често са международни, интердисциплинарни; дефинират нови пространства където и да е в града.

ЕСКИМО се формира като творческа група през 2001 от студенти по изкуство, мода, архитектура и философия. Започва да се изявява в различни конфигурации от членовете си, включително под името ЕСКИМО като автор на инсталационна среда за няколко фестивала и отделни музикални събития. През 2003 се регистрира като сдружение и стартира проекта си ТЕРЕН, място за съвременно изкуство и музика; организира и съорганизира няколко интердисциплинарни фестивала между които „.ORG.ORG“ (2004), „Конференz“ (2004), „Бисквита Зима – универсален комплект за лесно изкуство през зимата“ (2005), „Празник на застоялата стока“ (2010). През 2012 организира изложбата „СЛЕД ВОЕВ“, част от програмата на фестивала „Улица Нов Живот“, отбелязващ 20 години от смъртта на Димитър Воев. В периода 2005 – 2009 редица концерти на чуждестранни музиканти се провеждат под лейбъла ЛОШ СЕРВИЗ. Сдружение ЕСКИМО е участвало в различна степен в продукцията на няколко театрални представления, като сценографският екип С.Генов/Л.Екимова с „Голем“ беше част от бъгарския павилион на Пражкото Квадриенале за сценичен дизай и пространство, 2019. Началото на ПИСТОЛЕТ е дадено през 2006 и с времето галерията се утвърждава като платформа за стойностно съвременно изкуство, обитавайки различни по тип и разположение пространства, често немислими в конвенционалните представи. Пистолет предефинира неформалния стил на Ескимо в галериен формат, като съчетава преобладаващото чувство на освободеност със сериозен подход към съдържанието на програмата. Художниците от кръга на Пистолет успяват да се утвърдят като някои от най-интересните автори на родната сцена. В периода 2016 – 2020 галерията прекъсва дейност.
програма на Пистолет 2006 - 2015:
facebook.com/pistoletgallery/photos/?ref=page_internal&tab=album